Je creëert je eigen verblinding (18-01-04)

Meditatie
Meditatie
Je creëert je eigen verblinding (18-01-04)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op zondag 4 januari 2018.
Thema: jij bent in feite bewustzijn dat zijn eigen blinde staat creëert .

Het doel van de weg is tweeledig: eerst alles leren kennen en vervolgens alles goed leren bedienen. Het eerste aspect verwijst naar de wijsheidskant, de leegte. Via de verbinding met je lichaam, leer je alles rechtstreeks kennen; niets ontgaat je en niets wordt vervormd.
Maar wij hebben ons lijf geïsoleerd en op de voorgrond geplaatst. Hoe meer dit wordt hersteld, hoe meer we de stroom kunnen toelaten, totdat we uiteindelijk helemaal openvallen en alles volledig en direct kennen. Dan kunnen we ons als bodhisattva beschikbaar stellen aan iedereen die het nodig heeft en aan alles wat zich voordoet. Het gebruik van deze blootgelegde potentie is de actieve kant, de vormenkant die we vanuit mededogen bedienen.

Als je de weg bewandelt, word je regelmatig geconfronteerd met een visie die haaks staat op je eigen ideeën en aannames. Maar als je uitgaat van je eigen info, draagt dat nogal wat risico in zich. Meestal steek je in op het verkrijgen van wat je gelukkig maakt of het kwijtraken van wat je ongelukkig maakt, en dus heb je te maken met een heleboel wisselende doelen. Dat voelt labiel en heeft geen betrouwbare basis.
Ga je echter af op de info uit het onderricht, dan vind je altijd maar één bedoeling: verwerkelijking. Deze bedoeling is stabiel en werkt bevrijdend. Alhoewel het doel hier niet ‘gelukkig-zijn’ beoogt, word je het wel! Het is een soort geluk, dat niet afhankelijk is van omstandigheden, maar permanent en authentiek blijkt te zijn.

Soms, als je moeite tegenkomt op het pad, kun je het gevoel hebben slachtoffer te zijn. Maar dat ben je niet. Want jij bent de baas! Je bent een blinde baas, die zijn eigen ego in stand houdt. Realiteit staat niet vast, jij creëert de realiteit. Het is namelijk afhankelijk van waar jij waarde aan hecht. Als je besef hebt van de bedoeling van je leven en je hecht echt waarde aan volheid, dan schep je daarmee een andere realiteit en een andere beleving dan dat je daar geen waarde aan hecht.

Houd daarom altijd het eindperspectief voor ogen. Oefen je, om niet steeds naar kleinheid te verschuiven. Dit doe je door je niet aan externe factoren te koppelen; niet je karma, je verleden erbij te betrekken. Jij staat niet centraal, het leven staat centraal. Oefen om het leven alle ruimte te geven en leun erin. Je kleinheid is opgenomen in grootheid en alleen vanuit je grootheid kun je kiezen voor groot of klein. Hoe dit precies werkt is een mysterie, maar één ding is zeker: dit allesomvattende bewustzijn is de aard van wat jij wezenlijk bent.

◄║►

Thuis zijn in waarheid (17-11-02)

Meditatie
Meditatie
Thuis zijn in waarheid (17-11-02)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op donderdag 2 november 2017.
Thema: waarheid en werkelijkheid, twee kanten van het bestaan dat jij bent.

Je hebt gekozen om de weg te bewandelen en raakt langzaam vertrouwd met de weg, met het onderzoek, met het stellen van levensvragen. Het schenkt een zekere rust om hiermee bezig te zijn. Je raakt vertrouwd met de wetten van het bestaan, met perspectief, eenheid, wonderlijkheid. De onrust ontstaat door de suggestie van veelheid die uitgaat van de wereld van zintuiglijk waarneembare vormen en processen. Door eenheid vinden we de samenhang van het totale bestaan. Dat is de ingang naar wonderlijkheid.

Substantieel en betrouwbaar leven is je niet meer bezighouden met illusies. In onvoorwaardelijkheid zijn waarheid en werkelijkheid hetzelfde: het zijn de twee kanten van het bestaan dat jij bent.
Identiteit onderzoeken gebeurt alleen diepgaand op werkelijkheidsniveau. Je kunt identiteit vertalen met zelfbeleving. Je laat je zelfbeleving door de dag heen makkelijk vullen in de sfeer van werk en relaties, maar zo kom je niet toe aan een betrouwbare identiteit. Want overal waar belangenspel heerst kun je het onderscheid niet maken tussen wat werkelijk substantie is en wat vluchtig is. Je raakt daar niet vertrouwd met de werkzaamheid van eenheid.

We zijn in essentie zuivere bewogenheid. Karmafactoren geven de bewogenheid het karakter van verlangen. Het zoeken naar de vervulling van dit verlangen gebeurt in eerste instantie door projecties te maken en na te streven. Langzaam ga je voelen dat je bewogen wordt door hartskwaliteit. Zo kom je thuis.

Projecties zijn varianten van een diep verlangen naar gelukkig zijn. De objecten die je realiseert vanuit die projecties zijn een heel indirecte en afhankelijk-makende manier om je geluk te realiseren en de diep-gevoelde lacune in je identiteit te vullen. Objecten roepen onmiddellijk een kleuring op en worden via de laag van betekenisgeving gekoppeld aan identiteit (skandha-werking). Dit geeft twee soorten verzwakking: je komt terecht in kanaaltjes (verenging van waarneming) en je drijft op proces-energie, oftewel het is van voorbijgaande aard.

Als je overeenkomsten gaat zien in de manier waarop je zoekt, ga je voelen wat het is dat je zoekt, welke hartskwaliteit jou completeert. En dan kun je beseffen dat die kwaliteit wellicht al voorhanden is, dat het jou niet ontbreekt. Zo reduceer je de naar buiten gerichte projecties naar binnen toe. Nu ontstaat het besef: ik ben al aan het werken met ditgene waar ik zo naar verlang; het ís er dus blijkbaar al. Het ongeloof daarin heeft er alleen toe geleid dat ik op de verkeerde manier heb gezocht, in zintuiglijkheid. Maar het is fundamenteel verbonden en beschikbaar.

De pijn van het karmische bestaan is dat je voelt dat het fundamenteel ongrijpbaar is. De wijsheidsweg keert dit om. Als je voldoende vertrouwd raakt met innerlijkheid en je het bewandelen van de weg waardeert, dan wordt de dharmaruimte vertrouwder en interessanter als belevingsruimte dan de wereldruimte (zintuiglijke ruimte). Je kunt jezelf steeds voelen als een keuzestation: je hebt elk moment de keuze om op te gaan in karma, of te blijven in de ruimte van dharma. Uiteindelijk is er geen sprake van keuze: volheid ís er, bewustzijn wérkt, kloppendheid draait uit zichzelf. Ook blindheid is direct, een kracht net als leven zelf. De eenheid wordt nooit doorbroken.

Wij zijn het zelf die alle overbodigheid creëren. Het ‘ik’ kan zelfs de weg kapen en dan de illusie in stand houden dat het definitief dharmisch draait. Maar je kunt voelen hoe alles in werkelijkheid in definitiefheid plaatsvindt, daar is geen ‘ik’ bij nodig.

Identificeer je met de pure waarheidsgeest, die niet lijdt aan zichzelf. Dan kun je je verbinden in kwaliteit met de vormen waarmee je te maken hebt en ze bevrijden. Dit doe je als eerste in meditatie. Het is belangrijk voor je identiteit hoe je meditatie waardeert ten opzichte van de wereld, anders houd je onduidelijkheid over deze gebieden op identiteitsniveau. Identificeer je je onterecht met de vormen, dan ontstaat er waan. Het is een kracht die in je werkt. Ga je dus thuisvoelen in waarheid.

◄║►

Erop of eronder (17-07-20)

Meditatie
Meditatie
Erop of eronder (17-07-20)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op donderdag 20 juli 2017.
Thema: Erop of eronder, blijf je door doodsheid bevangen of wil je tot leven komen?

Onwetendheid, verblinding, gepersonifieerd door de godheid Mara, is wat ons uitschakelt. Pas toen de Boeddha in de eindstrijd Mara had overwonnen, bereikte hij realisatie. Dat geeft een goede indicatie tot wat voor diepte de invloed van Mara reikt.

We bevinden ons in een lastig parket omdat we onze onwetendheid niet ten volle beseffen. Eigenlijk functioneren we totaal zinloos zolang we onze potentie niet helder hebben en niet weten wie er aan de touwtjes trekt. De Boeddha heeft de permanente werking van doodsheid helder gemaakt. Geboorte, dood en de twee overige manifestaties van Mara, de verklevingen (klesha’s) en de zintuiglijke illusies (skanda’s – vorm, gevoel, denken, wens en besef) zijn door Boeddha inzichtelijk gemaakt.

Samsara is de oceaan van blindheid die constant draait. Alles wat het ik onderneemt valt hieronder. Iedere poging is een vergeefse sparteling. Eigenlijk zijn we fantomen. Egoïsme vatten wij nog te zeer in morele zin op, terwijl egoïsme veel meer staat voor een wezenlijk niet kloppen. Je kunt niks waarmaken. De grondtoon van behoeftigheid is de oorzaak van al ons lijden. We verkeren in nood. Er is sprake van een diepe, actief knagende onvervuldheid, dat al veel langer duurt dan alleen dit leven. Het juist zien van de omvang van dit probleem doet je beseffen wat er voor kracht voor nodig is om dit op te lossen.

Dit leven prettig maken is geen dharmisch motief. Streven naar geboorte in een betere bestaansvorm is niet dharmisch. Je blijft in die gevallen binnen samsara opereren. Dit cyclische bestaan kan alleen worden doorbroken door iets dat niet beweegt, maar volheid schenkt. De dharma van het hart in jezelf of van leraren. Stel bevrijding centraal, niet de volgende illusie. Pas als je dat écht gaat onderzoeken krijg je oog voor de begoocheling waar je aan onderhevig bent. Je hebt nu geen idee van wat waardigheid is. Daarom duurt het ook zo lang. Alleen het organisch loslaten van kleinheid leidt naar het toelaten van grootheid, ongeacht wat voor verlichtingservaring(en) je tussentijds ook mag hebben.

We moeten onze natuurlijke staat herstellen, de wezenlijk goede en zuivere grondsubstantie die we waarlijk zijn terug innemen. Verblinding is zwaar gevestigd in ons: we gelóven in maakbaarheid. We zien de transformatie en het veroorzaakt worden niet die ervoor zorgen dat niets werkelijk vaststaat. Blijf niet rondspoelen in illusies. Stel de juiste vragen! Onderzoek de grote kwestie!

Je beweegredenen hiervoor zijn tweeledig: vanuit angst, voor degeneratie naar verdere verblinding, het kwijtraken van de samenhang, voor de dood waarbij je hele leven wordt gecomprimeerd naar één punt als in een hogedrukkamer en het de vraag is in welke droomstaat je uitkomt, zonder de verlossing van het wakker worden dit keer. Of vanuit vertrouwen in je potentie. Voelen: er is een edeler identiteit hier – en het onderricht bevestigt dit.

Je gaat langzaam beseffen dat dit niet vrijblijvend is. Dit is onvoorwaardelijk gaande! De invulling van jouw bestaan hapert en is ongewis. Het meest heilige in jouw presentatie is het meest lachwekkende. Het gaat heel natuurlijk voelen om je egoïsme bespottelijk te vinden. Je gaat zien dat je voortdurend de strop van je nek wilt. Beter om je af te vragen of er überhaupt wel iets klopt dan op zoek te blijven naar iets kloppends. Stop met mooi weer spelen, vooral ín jezelf. Je onaffe staat – de juiste oorzaak – de bedoelde kwaliteit: dát is de oplossing. Als je je meldt aan de poort van het zenklooster en het schuifje gaat open, zeg dan: het gaat echt niet goed met mij.

Zonder oplossing heeft het toch helemaal geen zin. Het je verbinden met leraren is een kostbare kans om toe te komen aan je grote kwestie. Maak dit tot belevingsspul, leer ermee werken. Dit maakt je agenda perifeer. De grote pool is jouw heilige redding. Maak het niet tot een onderdeel van jouw spullen. Als je weet waar je mee bezig bent geeft dit rust, kracht, eenheid van binnen enbuiten. Rijpheid is aangaan, besef dat je geen keuze hebt. Verwezenlijk de grote droom. Kleine dromen komen voort uit het geen weet hebben van de grote droom.

Van de 3 juwelen is de Boeddha waarschijnlijk het moeilijkst te begrijpen:
– dharma: is waarheidwerking. Kloppende info laten spoelen.
– sanga: gelijkwaardige vormenkant. Uitnodiging om je te openen.
– boeddha: ingang naar transcendentie, de geest voelen als je ware lichaam. Dit vraagt om inleving, het is je brug naar verwerkelijking. Het maakt je wakker voor waar je mee bezig bent: je maakt de bevrijding mee die ook dit ander mens (Boeddha) concreet heeft meegemaakt.

◄║►

Proeven van dharmium (17-07-06)

Meditatie
Meditatie
Proeven van dharmium (17-07-06)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op donderdag 6 juli 2017.
Thema: waarheidswerking of innerlijke kwaliteit is heel nuchter en concreet spul (dharmium).

Het ik is een grote hindernis dat zichzelf steeds verkeerd beschouwt. Het is een bedrieger die verhalen vertelt en wacht op de ontknoping. Zet daar een streep onder en zoek aansluiting bij fundamentele goedheid: de context van de dharmasfeer waarin alles plaatsvindt, ook alle moeite die ontstaat.

De werkelijkheid (dharma) is ons voortdurend aan het bevrijden en wij kunnen dat steeds faciliteren en uitdrukken. Wat hier gaande is, is niet problematisch maar bevrijdend! De bevrijdende houding van jezelf is: actueel zuiver blijven, dat wil zeggen: geen nieuw karmazaad creëren door weg te wijken, maar erbij blijven. Eerlijk en licht, alles serieus nemen. Dat is de bodhisattva-houding: wijsheid = in verbinding blijven, en mededogen = alles recht doen.

Bodhisattvaschap en alle kwaliteiten zijn wezenlijk geen proceselementen. Je moet begrijpen wat het is, dan kun je het pas belichamen. Een notie van urgentie helpt daarbij; urgentie heeft met liefde te maken, het is de noodzakelijkheid van de dharma. De dharma werkt instant, continu, overal. Alles wordt liefdevol verzorgd.

Dharmium is een neologisme, een naam voor waarheidswerking. Waarheid (dharma) is de grondsubstantie van wat we zijn, de essentie van de werkelijkheid die hier en nu overal plaatsvindt. Geen moraal of conceptualisatie, maar levende, alles bepalende kracht. Ieder van ons belichaamt, ademt en beleeft dit, en het oefenen en onderzoeken ervan zal de verwarring hierover oplossen.

◄║►

Suzuki-roshi, dharmapraat aug. 1965 (audio)

Meditatie
Meditatie
Suzuki-roshi, dharmapraat aug. 1965 (audio)
/

Even though you compare various religions and you take good points of, points from various religions, but if you seek for too much honey from various flowers, which is not necessary for you, you will be spoiled by honey.

A little bit honey is enough for us. There is no need to be greedy. If it is true, a little bit [of] truth… a faint idea of truth is enough. And you should completely devote yourself to the truth you have, you, you saw, completely. Then you will find out the true meaning of the truth. It is not matter of which is good or bad.

It is matter of whether you devote yourself to the truth completely or not.

HIER het vervolg van de tekst… (pdf)
(met dank aan Cuke.com en San Francisco Zen Center)

> Meer van Suzuki roshi (audio-materiaal + tekst): deze pagina.

◄║►

De wereld en de weg (17-03-12)

Meditatie
Meditatie
De wereld en de weg (17-03-12)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op zondag 12 maart 2017.
Thema: wijsheid schenkt diepgang en laat je je kleinheid overwinnen.

Er is momenteel veel aanbod van spiritualiteit. Hoe kom je tot een goede selectie? Ben jij een consument die door de markt wordt bewerkt of ben je daar vrij van en zoek je de meest efficiënte weg naar wijsheid? In oosterse wijsheidstradities zijn jnana en bhakti (wijsheid en mededogen) elementen die helder en duidelijk gehanteerd worden. Hier in het Westen ontstaat snel verwarring m.b.t. mededogen. Het neigt gemakkelijk naar energiewerk en daarmee naar verbeeldingskracht, creativiteit e.d. Het mist de diepte van wat liefde echt is. Bovendien gaat het ik gemakkelijk aan de haal met wijsheid en mededogen: in plaats van dat het ik beseft wetmatigheden slechts te beheren, eigent het ze zich toe.

Wil je met de wetmatigheden (wijsheid) samenvallen, of is het belangrijker voor je dat je je prettig voelt? Bij dit laatste lijkt het of je voor jezelf kiest, maar niets is minder waar. Want wat stel je voor als zelfgemaakte identiteit? Via wijsheid echter kom je in diepgang terecht en kan er een kracht, die je ego juist overstijgt, vrij spel krijgen. Het is een hardnekkig misverstand dat ‘als ik me goed voel, ik helemaal mezelf ben’. Sta er eens bij stil dat alleen al het bezig zijn met hoe je je voelt, wijst op een behoefte in je, eigenbelang dus.

De remedie is altijd: loslaten. Maak je vrij van een verkeerd vastzitten. Dit niet alleen in relatie tot anderen, maar ook in relatie tot je eigen geest, je eigen gedachten en oppervlakkig beleefspul. Onthecht je. Wat is nou eigenlijk van jou? Is je lichaam van jou? Dat is een verkeerd idee. Zie je dat je jezelf wat wijs maakt? De belichaming van je (on)bewuste belangen is de oorzaak van alle pijn. Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Ontstaat er nu schaamte in je? Wil je er echt vanaf? Wat is het je waard?

Pas als je alles loslaat, alle functionaliteit, alle hechting aan vormen en betekenissen, pas dan kun je de eenzaamheid, sterfelijkheid en zinloosheid ten volle gaan voelen. Dan ontstaan vragen zoals: wat is leven en dood, wat is de zin van mijn bestaan? Pas op dat je dergelijke vragen niet vanuit je kleinheid stelt, maar vanuit je hart. En blijf bij je hart zodat het antwoord daarvandaan kan oprijzen.

De weg bewandelen speelt zich af op hartsniveau. Daar is werkspul (liefde) aanwezig dat jij zomaar geschonken krijgt! Het is zo vervullend dat je geen processpul meer nodig hebt. Hoe vreugdevol is dat! Kun je die vreugde voelen? Of strand je in de moeite van karma, in je eigen psychische en emotionele ladingen die je overal aan toekent? Mocht dat zo zijn, besef dan dat de vreugde en de moeite van het bewandelen van de weg, losstaan van elkaar. Hang daarom je ik-verhaal aan de wilgen en zoek de intentievlam van je hart op. Blijf jezelf corrigeren, zodat je kunt kiezen voor waarheid.

◄║►

Tweestromenland (17-01-05)

Meditatie
Meditatie
Tweestromenland (17-01-05)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op 5 januari 2017.
Thema: concreet integreren van innerlijkheid en uiterlijkheid (onze tweepoligheid).

Hoe kom je toe aan leren en genieten, beide aspecten?
Karma (conditionering) nodigt uit om van te leren, dharma (waarheid) om te dienen. Dharma kun je niet leren en toch is er de uitnodiging dit helemaal te belichamen, en wel zodanig dat er geen contrast meer is tussen karma en dharma. Alle wringen, pijn en behoeftigheid wordt dan in volheid aanvaard, begrepenen en vervangen. Het is meer de wonderlijke samenhang herkennen en aanvaarden tussen die twee.

Er is niet zozeer sprake van een conflict tussen karma en dharma, de wereld en de Weg, maar een eenzijdigheid en verstarring. We zijn gekanteld naar zintuiglijkheid, maar daarmee is dharma niet minder geworden. Als je beseft dat dit dus helemaal niet aangetast is en reeds volop draait, dan voelt dit alsof je met je wereldse oriëntatie geen recht doet aan de werkelijkheid. Er hoeft niets te worden verworven, je hoeft niet te hikken tegen iets onhaalbaars.

Oefenen is de uitnodiging om de werkelijkheid te normaliseren en niet zo raar te blijven doen. Zoek het intiem en dichtbij. Heb genoeg aan de volheid die je bent en zoek het niet in projecties om je heen omdat je dit niet in de gaten hebt. Het onderricht fluit ons terug uit de illusies, nodigt ons uit om te kijken naar binnen om te ontdekken hoe de volheid daar te vinden is. Dit stelt je in staat om alle condities efficiënt te hanteren.

Hoe breng je dit in de praktijk? Uit hoe je handelt, blijkt je besef. De toetsing van bevrijding zit aan de karmische kant: aan je dharmische handelen valt af te lezen dat je karma is vereffend. Weet hebben en oefenen zelfs is niet genoeg, als het in je handelen niet geïntegreerd is. Dat is waar het lijden ontstaat. Weet hebben van je heiligheid, verbondenheid met waarheidsbesef en liefde, terwijl dit in de wereld wordt gecorrumpeerd voor je gevoel.

Blindheid is de oorzaak van onze hechting aan het vormenspul. Er is niks verkeerd aan de verschijnselen, alles wat we meemaken, zelfs het denken. We kijken verkeerd en zien niet wat het wel is. Daarom: alleen door onthechting kan volheid van de dharma voelbaar gaan worden. Een eigen dominantie van innerlijkheid is de enige manier om evenwichtig om te gaan met de wereld. Ik moet meer dan 50% thuis zijn van binnen, dat is het begin van herstel. Is het percentage lager dan blijf je geïnfecteerd.

Stap aan jezelf voorbij, leer jezelf herkennen in de ander, heb oog voor het gemeenschappelijke. Zie dat iedereen verticaal wordt bewogen en horizontaal worstelt. Op een diep niveau hebben we allemaal te kampen met eenzelfde basisproblematiek: eenzaamheid, behoeftigheid, sterfelijkheid. En zie dat de aangeleerde compensatie hiervoor in het ik-verhaal ons nog verder isoleert.

Openheid naar anderen brengt ons verder naar binnen, paradoxaal genoeg. Voeling en tolerantie nemen door zo’n houding toe. Besef hiervan leidt tot instante verdieping.

Altijd 2 slagen:
1e) herken je de bedoeling, voel je het motief?
2e) maak je er werk van?
Het eerste is voorwaarde voor het tweede. Sla stap 1 niet te snel over, schiet niet te snel in de vorm. Het is niet zo 1-2-3 op de rit gezet. En stap 1 kun je telkens weer opnieuw maken, enthousiasme opbrengen voor de Weg. “Hoor je dat, mijn hartje, we kiezen voor liefde en nemen de dood op de koop toe.”

De angst vanuit de kleinheid voor de dood weerhoudt ons om te kiezen voor de Liefde en weerhoudt ons om de stolp van zelfzuchtigheid te doorbreken.

Onthechting is ontzettend moeilijk, alles loslaten 360 graden rondom en 100% gaan tot op de bodem… Maar de vrijheid en betrouwbaarheid die verscholen ligt achter de moeite van onthechten is het meer dan waard.

Je komt als beoefenaar aan echtheid toe in 3 stappen:
1) Uit de burgelijkheid: de conventie, moraal, de lafheid, de angst.
2) Naar een authentieker innemen van je bestaan als personage, herstel van rijpheid van het ik. Herstellen van het gezag. Tot leven komen.
3) En uiteindelijk gan zien dat de conventionele en vrije vormen van leven allebei niet in echtheid plaatsvinden. Zie de verraderlijkheid bij de voorgaande stap vanwege de toevoeging van het gemoed en verlevendiging, maar nog steeds kunstmatig. Zolang er sprake is van beoordeling en weging, is er behoeftigheid, de essentie van lijden.

Juist bezien maakt dit het je mogelijk in één verschuiving door te trekken naar de definitieve opstelling van het leven. Om te gaan onderzoeken: wat is wel betrouwbaar? Als je ophoud met maken en stilvalt weet je niet wat je doen moet. In de omgeving waar je je bevindt raak je uitgeschakeld als je niet draait. De vraag naar echtheid is een hele moeilijke. Je kunt je heel bedrieglijk echt voelen.

De diepte van je motief bepaalt de mate van je ontvankelijkheid en transformatiemogelijkheid. Als je motief oprecht is en zich voelbaar maakt aan de oppervlakte zodat het geraakt kan worden, kan snel van alles gebeuren. Als er een verborgen hartsmotief draait dat ingekapseld is in voorbehoud en angst en dan is het zeer de vraag of er iets mee gebeurt.

Het is niet ver weg. De kloppende aard van wie je bent kun je altijd overal inbrengen, je kunt er nou mee gaan werken. Alsof je de ramen openzet daarbinnen en de werkelijkheidsbries laat trekken door de voorraadschuur van verworvenheden, patronen en bezittingen. Laat de werkelijkheid je bewegen op momentniveau, het is geen paradigmaverschuiving. Een besef landt in je hart, daardoor verandert je leven, ga je ermee werken.

Als je echt geraakt bent door het gevoel van die innerlijke bloei of belevingskwaliteit zal dat permanent en in iedere situatie als spiegel gaan fungeren voor de momenten waarop je iets tegenkomt dat minder is. Dit is niet wat ik wil, want ik ken iets sjiekers. Stilvallen is het gevolg – plus, je geweten gaat je parten spelen. Daarom: je kunt het hierbij beter niet denken in termen van voor- of achteruitgang. We worden veel meer wakker voor wat er gaande is en krijgen oog voor de onzin die we hebben draaien. Vraag je af wat noodzakelijk is, niet wat er allemaal kan. Net als Boeddha die geen genoegen nam met alle rijkdom om hem heen en het achter zich liet op zoek naar iets waardevollers.

Je hebt een hele hoop kwaliteit en capaciteit maar laat je bepalen door condities, waardoor je vorstelijkheid aan duigen ligt. Het verheugen van het perspectief van het thuiskomen in jezelf is, als het goed is, groter dan de pijn van het vastzitten in de wereld. De pijnlijkheid is oppervlakkig, de dharma is diepgaand betrouwbaar, een constante klop aan de deur.

We zijn onderhevig aan twee krachten, zodanigheid en onwetendheid, die ons constant doorwasemen. De geest is een stroom van fijnste substantie met een verblindings- en een bevrijdingsvermogen. De mate van vertrouwen in de stroom van zodanigheid zal de stroom van onwetendheid stoppen, de basis van je oefenkwaliteit. Het is de bedoeling van ons mensen om dit op te lossen en doet een appel op onze volheid. De massiviteit van je verblinding is hoe je het ervaart, maar deze massiviteit is juist onderdeel van je verblinding. Dit komt door meting, een afgeleid geestelijk vermogen.

Het innemen van een intentie is veel kernachtiger. De werkelijkheid is nou gaande. Ik hang samen met de werkelijkheid, en niet zo zuinig. Je kunt ook een vat van illusies van jezelf maken. Ieder beeld van jezelf is een illusie. Ieder denkbeeld (vooral in meditatie zie je dat heel goed) is ventilatie en kun je loslaten. Condities en ideeën zijn een buffer naar de werkelijkheid. Laat de diepte van wijsheid en liefde toe in het moment. Zie dat alles uiteindelijk wegvalt – ideeën, illusies, houvast – en er werkelijkheid overblijft. Wat zou je dan nog veel inzetten op dat eerste?

Veel mensen beweren het tegendeel: waarheid is een ilusie, kom liever op voor jezelf. Dan is dus de vraag: hoe staat het intussen met jou? Heb jij al een keus gemaakt? Zolang de vraag naar wat werkelijk is, de waarheid of de wereld, onbeantwoord blijft, hang je. Twee botstende scenario’s voor je identiteit: hoe weet je wat waar is. Neem je de twee polen voor lief, of ga je ze onderzoeken? Durf je je bestaan aan de orde te stellen? Je zit in het moeras en twee gasten zitten te roepen om je eruit te helpen: waarheid en illusie. Illusie werpt je een touw toe dat telkens breekt, niet krachtig genoeg.

Je moet aan de bak. Er is geen tijd om achterover te leunen. Verrijkend voor mensen die dat doen, problematisch voor degenen die het nalaten. Menigeen zit verlegen om jouw echtheid. Dat werkt misschien als een hart onder de riem. Breng je oefenkwaliteit in in jouw eigen situatie.

◄║►