De wijsheidsplek

Overlegruimte in Eckelrade

Wijsheid is de remedie voor de innerlijke onrust en verwarring, de bron van alle persoonlijke en wereldse problematiek.
Wat een wijsheidsplek (een wis) te bieden heeft, is wiswerk:

  • karmische conditionering elimineren (uitwissen)
  • innerlijk potentieel realiseren (vergewissen)

Je beoefent dit individueel, op je eigen manier. Tegelijkertijd is er een inspirerende context (onderricht) en bruikbaar oefenmateriaal (meditatie) uit de wijsheidstraditie.
Meer achtergronden vind je o.a. in de Stiltij-wisgids (pdf).

Het temmen van de os,
klassieke metafoor voor verwerkelijking.

Qua achtergrond komt Stiltij voort uit de zentraditie. Deze boeddhistische wijsheidsschool (Mahayana) stelt het rechtstreeks realiseren van je ware aard centraal; die realisatie maakt duidelijk hoezeer we in mededogen verbonden zijn met alle levende wezens.
Dit is de tweevoudige bevrijding die beoefenaars (bodhisattva’s) van oudsher ervaren.

Spiritualiteit gaat niet over wereldse condities of persoonlijke verworvenheden, maar over belichaming van de diepst menselijke hartskwaliteit: echtheid, wijsheid, verbondenheid.
Ieder mens is belichaming van intrinsiek boeddhaschap, de bron van ons menselijk potentieel. Die onvervreemdbare, ware aard maakt ons tot een levende, leergierige wijsheidsplek, een krachtveld dat alle mensen behoedt en te bemoedigt.

> Meer over organisatie en geschiedenis van Stiltij

◄║►